Home
About Us
Contact Us
History
Kata
Gallery
Archive Gallery
Historic Gallery
Articles
Calendar
News
GO GREEN!
Login

Australian Chitokai Standard Kata List

 

Basic Kata  
1. Kihon Dosa Ichi
2. Seiken no Migi Hidari
3. Kihon Dosa Ni
4. Enpi no Kata
5. Kihon Dosa San
6. Kihon Dosa Yon
7. Zen Shin Kotai
8. Shime no Kata
9. Ni Ju Shichi Ko
10. Renho Shodan
11. Renho Nidan
12. Shi Ho Wari
13. Renho Sandan
Advanced Kata
14. Shi Ho Hai
15. Seisan
16. Niseishi
17. Bassai
18. Chinto
19. Sochin
20. Tenshin
21. Rohai
22. Sanshiru
23. Sanchin
24. Kusanku
25. Ryusan
 

 

   
  Copyright © 2005-2019 Australian Chitokai Karate Association Inc & Taylor Initiaitives. All rights reserved.